TÁJÉKOZTATÓ

2019. ÉVI NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSRÓL

A népi építészeti emlékek és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt kormányzati szándékkal összhangban – veszélyeztetett népi építészeti örökségünk, a népi műemlékek, a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökség megóvása, megőrzése, fenntartása érdekében – a Népi Építészeti Program (a továbbiakban: Program) támogatást nyújt egyedi védelem alatt álló népi építészeti emlékek helyreállításához.  Ezen elsődleges célján túl, támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő történeti értékeinek megújítását az egyes emlékek felújításán keresztül, amivel hozzájárul a tájegységekre jellemző népi építészeti karaktert hordozó faluképek helyreállításához. A 1021/2019. (II.6) számú módosított kormányhatározat a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő szakmai, minőségbiztosítási és egyéb feladatok ellátásával a Teleki László Alapítványt (a továbbiakban: Megvalósító) bízta meg.

A népi építészeti emlékek helyreállításához és/vagy a helyreállítást megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez nyújtható támogatás egyedi támogatási kérelem (a továbbiakban: Támogatási Kérelem) benyújtásával igényelhető. A Támogatási Kérelem formai és tartalmi követelményeit, a benyújtás módját, továbbá a bírálat menetét és főbb szempontjait a jelen Tájékoztató és a mellékelt részletes Útmutató együttesen tartalmazza.

Felhívjuk a támogatási lehetőség iránt érdeklődök szíves figyelmét, hogy a jelen Tájékoztató nem minősül pályázati kiírásnak, közzétételének célja, hogy felhívja az igényjogosultak figyelmét a Program megvalósítását szolgáló támogatási lehetőségre, és segítséget nyújtson az érdemi bírálatot megkönnyítő igénylési dokumentáció összeállításához.

A támogatás célja:

Forrás biztosítása olyan, Magyarország területén álló népi építészeti emlékek

 • veszélyelhárításához,
 • állagmegóvásához, valamint
 • részleges vagy teljes helyreállításához,

amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei. A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) elemeinek értékőrző-megújító kezdeményezéseit is. A forráson keresztül a Megvalósító célja a hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása a hagyományos építési technikák újraélesztésével.

Az ingatlan építészeti értékeinek azonosítása és a szakszerű helyreállítás előkészítése céljából lehetőség van Támogatási Kérelmet benyújtani csak a szakmai előkészítésre.

Értelmező rendelkezések:

a) népi építészeti emlék: a parasztság életformájából adódó, azt szolgáló, a 20. század közepéig egykori falvakban, falusi környezetben épült lakóházak, gazdasági épületek és a falusi közösségek építményei (pl. malom, csárda, tanítói lak, tűzoltószertár, szakrális kisemlék).

b) egyedi védelem alatt álló épített örökségi elem: a Miniszterelnökség által a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § (1) bekezdés d) pontja alapján vezetett központi, közhiteles műemléki hatósági nyilvántartásban egyedi műemlékként, vagy nyilvántartott műemléki értékként szereplő örökségi elem, vagy helyi önkormányzati rendeletben 2018. december 31-ig jogerősen megállapított helyi védelem alatt álló népi építészeti emlék.

c) területi védelem: jogszabállyal védetté nyilvánított ingatlanok együttese, mely kiterjedhet

 1. a műemléki környezetre (MK);
 2. a műemléki jelentőségű területre (MJT);
 3. a helyi területi védelemre, ezen belül elsősorban
  1. a településszerkezetre (pl. utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet);
  2. a településképre (külső településkép, belső településkép, utcakép);
  3. a településkarakterre (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen).

Kérelem csak olyan ingatlanok esetében fogadható be, amelyek a b) és c) pontok valamelyikének, valamint az a) pontnak együttesen tesznek eleget. Tehát olyan épület vagy építmény, amely egyedi vagy területi védelem alatt áll és népi építészeti emlék. A két feltétel együttes fennállása szakmai ellenőrzés tárgyát képezi, nem teljesülés esetén a Kérelem elutasításra kerül.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre:

A népi építészeti emlékek helyreállításához és/vagy a helyreállítást megelőző szakmai dokumentációk elkészítéséhez igényelhető támogatásra kérelmet nyújthatnak be a védelem alatt álló népi építészeti emlékek természetes és jogi személy tulajdonosai, vagyonkezelői, használói (a továbbiakban: Kérelmező).

Nem jogosultak támogatásra:

Lásd Útmutató.

Támogatás összege és mértéke

Az odaítélhető vissza nem terítendő támogatás összege kérelmenként minimum 500 ezer – maximum 20 millió Ft.

A támogatás mértéke természetes személyek esetén a beruházás megvalósítása során felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a, önkormányzatok és szervezetek esetén legfeljebb 50%-a. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti hátrányos helyzetű kistérségekben található, 2000 fő alatti lakossággal rendelkező települések esetén az önkormányzatok támogatási mértéke a felmerülő összköltség legfeljebb 80%-a.

A támogatás folyósítása – a megvalósítás ütemének megfelelően – támogatási előleg formájában egy, vagy több részletben történik.

A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményei:

A Támogatási Kérelem tartalmi és formai követelményeit a jelen Tájékoztató és a mellékelt részletes Útmutató együttesen tartalmazza. A Népi Építészeti Program hivatalos felülete a nepiepiteszetiprogram.hu portál, mely további információs anyagokkal (Műszaki Segédlet, Gyakran Ismételt Kérdések) segíti a Kérelmet benyújtókat.

A Támogatási Kérelem benyújtására vonatkozó információk:

A Támogatási Kérelmet a jelen Tájékoztató közzétételét követő 30 (harminc) napon belül kell benyújtani a Teleki László Alapítvány által üzemeltetett digitális felületen (www.nepiepiteszetiprogram.hu).

A Támogatási Kérelem elbírálása:

A Támogatási Kérelmekről a Miniszterelnökséget vezető miniszter által felkért Bíráló Bizottság dönt. A döntés meghozatalát követően a Megvalósító írásban értesíti a döntésről a Kérelmezőt.

További információ az alábbi elérhetőségen:

Telefonszám: +36 (1) 709 45 57 (kedden és csütörtökön 09:00 – 14:00 között)

E-mail: kapcsolat@nepiprogram.hu

A Megvalósító által indokoltnak tartott egyéb információk:

A Megvalósító a támogatásban részesülő Kérelmezővel – az Ávr., valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet alapján kialakított, – a szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok és dokumentumok benyújtását követően köti meg a Támogatási Szerződést.

A megvalósítási időszak: 2019. február 6. – 2020. december 31.

Szakmai előkészítés a támogatói döntés meghozatala előtt is megtörténhet, de építési tevékenység (különösképpen a történeti értékeket is érintő tevékenységek) csak a támogatói döntés után, az abban foglalt szakmai elvárások szerint valósítható meg.

A meglévő történeti értékek az állagmegóvási, felújítási munkálatok során nem bonthatók el. Elbontás vagy csere csak a helyreállítás megvalósíthatatlanságát alátámasztó szakvélemény alapján lehetséges. A támogatás célja a meglévő hagyományos építészeti értékek megőrzése és helyreállítása, így új épület építésére támogatás nem kérelmezhető.

Tájékoztatjuk a Kérelmezőket, hogy a Kérelem benyújtásához szükséges adatlapot kizárólag a nepiepiteszetiprogram.hu portálon lehet kitölteni és a csatolandó mellékletekkel együtt elektronikusan benyújtani.

Mivel a jelen Tájékoztató nem pályázati kiírás, az igényelhető támogatás nem minősül pályázati úton biztosított költségvetési támogatásnak, erre tekintettel – és figyelembe véve az Ávr. 102/D. § (1) bekezdésében foglaltakat – a támogatási döntést nem szükséges indokolni, a döntéssel szemben kifogás és jogorvoslati lehetőség nem nyújtható be.

A megkötésre kerülő Támogatási Szerződésben – az Ávr. 102. § (1) bekezdésének megfelelően – a Kérelmező kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott vagyont 5 évig csak a Megvalósító előzetes jóváhagyásával idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg, továbbá, hogy a támogatással megvalósított veszélyelhárítási, állagvédelmi, felújítási tevékenység eredményét 10 évig fenntartja, és a további veszélyhelyzet kialakulását megelőzi.

Amennyiben a Kérelmező helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, civil szervezet vagy egyházi jogi személy, a támogatásból megvalósított építésengedély-köteles építési beruházások esetén köteles adatot szolgáltatni a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: KÁBER) részére, továbbá hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és a beruházás megvalósítását jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrizzék és köteles a KÁBER vonatkozásában kapcsolattartó személyt kijelölni.